รายการทั้งหมด
ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่
จำนวนอัตรา
เงินเดือน
รายละเอียด
ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา
บริษัท พี.พี.เอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
1
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
IT / SUPPORT
บริษัท พี.พี.เอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
1
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายขายปลีก
บริษัท ราชาเพาเวอร์ทูลส์ จำกัด
1
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
บริษัท พี.พี.เอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
1
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท พี.พี.เอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
1
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขับรถ
บริษัท ราชาเพาเวอร์ทูลส์ จำกัด
1
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่
จำนวนอัตรา
เงินเดือน
รายละเอียด